ระหว่างที่มีการเกิดมาแล้ว ระหว่างที่จะไปแก่ไปตาย ระหว่างนี้คือช่องว่าง ที่ต้องแทรกให้เห็นให้ได้ ใส่ตรงนี้ด้วยสติสมาธิปัญญา ระหว่างเหตุกับระหว่างผล ตรงที่อยู่ปัจจุบัน ที่มันเป็นช่องว่างระหว่างความเกิดกับความตาย “ตัดที่ตัวเรา อะไรที่มาเชื่อมกับตัวเรา ตัดได้หมด ตัดความยึดถือในกาย”

เห็นเป็นความธรรมดา เห็นโดยความที่เป็นของเกิดจากเหตุเงื่อนไขปัจจัย ‘ธรรมดา’ ในความแก่ความเจ็บความตายล่วงพ้นไม่ได้ ถ้ามีเหตุ คือ ‘ความเกิด’ มาแล้ว เห็นตามความเป็นจริงในข้อนี้ จะละ จะกำจัด จะวางความยึดถือในสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา ได้

Time index

[00:01] จิตตวิเวก | พิจารณาทุกข์ให้เป็นธรรมดา

[01:38] ปฏิบัติภาวนา | เจริญอานาปานสติ

[12:34] ความธรรมดา 3 อย่าง

[21:49] พิจารณาความแก่

[25:38] พิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วย

[30:38] พิจารณาความตาย

[40:31] พ้นทุกข์ได้ ด้วยสติ สมาธิ ปัญญา


ฟัง “เหตุต้นผลปลาย แจ้งได้ด้วยปัญญา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564