โลกกับธรรมต้องไปด้วยกัน ถ้าแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง บางทีก็หลงทาง ไม่ว่าจะในครอบครัวพ่อแม่ สามีภรรยา การทำงานการเรียน ที่ถ้ารู้จักแยกแยะ กุศลทำอกุศลไม่ทำ และสุขทุกข์ก็ส่วนหนึ่ง เข้าใจมัน ก็จะอยู่ในโลกได้อย่างสบายใจ

‘กาย วาจา ใจ’ ต้องรักษา ประคับประคองให้มีความบริสุทธิ์ ฝึกจิตฝึกใจให้อดทนไม่หงุดหงิด ‘มันจะไม่ดีกว่าหรือ ถ้าเราสามารถทำสิ่งที่ชอบก็ได้ สิ่งที่ไม่ชอบก็ได้’ ถ้าทำด้วยเจตนาที่ดีเต็มความสามารถ นี้คือ ความดีของเราแล้ว ความดีอยู่ตรงนี้แค่นี้ คนอื่นจะเห็นหรือไม่เห็น ยังไงความดีก็อยู่ที่ตัวเรา ‘คนดีอยู่ที่ไหนก็ดี’ ไม่ต้องไปคาดหวัง และขึ้นลงตามอารมณ์ของคนอื่น

Time Index

[01:08] Q: โกหกด้วยเจตนาดี

[19:27] กายกรรม วจีกรรมเกิดขึ้น ส่วนแห่งบาปจึงมี

[24:59] Q: หลักธรรมการครองคู่

[30:43] ฝึกจิตให้อดทน

[40:05] Q: ทำงานแทบตาย เจ้านายไม่เห็นค่า

[46:20] ทำดีได้ดี ดีชั่วมีผล

[52:07] อยู่ร่วมกันด้วยสังคหวัตถุ 4