“พราหมณ์ผู้นึงเอาศรีษะของเขาถูไปมากับพื้นดิน ไถไปไถมาจนเลือดไหลนองเต็มศรีษะ”

ปัญญาอันเลิศล้ำย่อมทำคุณให้แก่บุคคล ยิ่งกว่าทรัพย์มหาสมบัติ ผู้ที่มีสติปัญญา คิดวางแผนไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีความไม่ประมาทในชีวิต ย่อมรักษาตนและคุ้มครองผู้อื่นได้ด้วยอนุภาพแห่งสติปัญญา

Time index

[01:42] ปรารภเรื่องของปัญญา

[05:42] อุบายปิดประตูน้ำ ข้าว ฟืน

[20:49] ทำธรรมยุทธ์

[31:13] แผน ให้หนีไปด้วยความคิด

[34:12] ใช้อนุเกวัฏพราหมณ์เป็นไส้ศึก

[52:21] ข้อคิด บทสรุป


อ่าน "อรรถกถา มโหสถชาดก ว่าด้วย พระมโหสถบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี"

ฟัง "มโหสถชาดก ตอนที่ 7: ยุทธศาสตร์การรบ"