บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีจิตที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้น ย่อมถึงความสิ้นไป และย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้ อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า ธรรมอันเป็นประตูแห่งอมตะธรรมนั้น คือ เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น สิ่งนั้นไม่เที่ยง มีความดับไปเป็นธรรมดา

Time Index

[00:23] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4

[20:33] ประตู 11 บาน สู่นิพพาน

[27:37] พระอานนท์แสดงธรรมโปรดทสมคฤหบดี

[30:24] วิเคราะห์ธรรมะที่พระอานนท์แสดงโปรดทสมคฤหบดี


อ่าน "อัฏฐกนาครสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์