“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา”

เห็นชัดด้วยตัวเอง “สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในเบื้องต้น ตั้งอยู่ในท่ามกลาง แตกสลายไปในที่สุด” รู้เท่าทันอย่างนี้ในตัวตนของเราเป็นอย่างนั้น วัตถุภายนอกก็เป็นอย่างนั้น นี่เรียกว่า เห็นอริยสัจจธรรม เห็นธรรมเห็นทุกข์ คือ เห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาในใจของเรา

เราเกิดมาแต่ละคน ไม่ได้เกิดมาเพื่อตายเล่น ๆ แต่เกิดมาเพื่อความดี เกิดมาเพื่อมรรคผลนิพพาน เกิดมาเพื่อที่จะสร้างสมความดีให้เกิดขึ้นกับใจของเราให้ได้ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

Time index

[00:50] ธรรมเทศนาหลวงพ่อ ดร. สะอาด ฐิโตภาโส | ดวงตาเห็นธรรม

[38:23] พระสูตรที่เกี่ยวข้อง | การเห็นธรรมะของพระสาวก

[44:05] “ยังกิญจิ สุมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ”

[47:16] ยสกุลบุตร “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง”