จิตที่สะสมอารมณ์โกรธ อาฆาต พยาบาท ขุ่นแค้น จนเกิดเป็นสนิมเกาะใจ หาความสุขไม่ได้ด้วยแรงของพยาบาท อาฆาต ด้วยภัยของความอาฆาตนี้ พระสารีบุตรได้กล่าวถึงวิธีการระงับความอาฆาต ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในจิต ดังนี้ แม้ความอาฆาตพึงเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญกรุณาในบุคคลนั้น เปรียบดังเหมือนสงสารคนป่วยไม่สบาย พึงเข้าไปตั้งความกรุณา ความเอ็นดู ความอนุเคราะห์ ในบุคคลนั้นเสีย

Time Index

[00:26] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4

[08:29] โทสะ เหตุแห่งความโกธร อาฆาต

[10:19] บุคคล 5 ประเภท ที่ไม่ควรโกรธ และอาฆาต

[16:21] วิธีการพิจารณาบุคคล 5 ประเภท ดังกล่าว

[48:55] การดำรงสมาธิจิต


อ่าน "อาฆาตวินยสูตรที่ ๑" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

อ่าน "อาฆาตวินยสูตรที่ ๒" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต