ไม่ว่าจิตของเราถูกเสียดแทง ด้วยเหตุจากราคะมีความกำหนัดยินดีพอใจในเพศตรงข้าม ด้วยความรักตัวกลัวตาย ด้วยตัณหาในลิ้นในรส ด้วยความวิจิตรพิศดารที่ปรุงแต่งไปในโลก ด้วยความเพลิดเพลินในลาภสักการะสรรเสริญเยินยอ ด้วยไม่เห็นความเป็นทุกข์ คือ สิ่งที่ทนอยู่ได้ยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหลาย หรือด้วยตัณหาทิฏฐิว่า นี่เป็นตัวเราของเรา

“ก็ถ้าเจริญสัญญา 7 ประการนี้ให้มากแล้ว เพียงพอแล้ว จิตจะหวนกลับ จิตจะถอยกลับ จิตจะถอนออก จะเบรกได้จะอุเบกขาได้ เปรียบเหมือนเส้นเอ็นหรือขนไก่ เมื่อโดนไฟแล้ว จะงอเข้า ไม่คลี่ออก” จิตของเราจะพ้นได้ อยู่เหนือจากสิ่งกระทบต่าง ๆ ได้

Time index

[01:07] จิตตวิเวก "สัญญา 7 ประการ"

[03:04] พิจารณา อสุภสัญญา

[13:09] พิจารณา มรณสัญญา

[22:14] พิจารณา อาหาเรปฏิกูลสัญญา

[35:14] พิจารณา สัพพโลเกอนภิรตสัญญา

[41:13] พิจารณา อนิจจสัญญา

[46:33] พิจารณา อนิจเจทุกขสัญญา

[52:18] พิจารณา ทุกเขอนัตตสัญญา

[58:40] นิพพานไม่ใช่เรื่องไกลตัว