“สุนัขฝูงนึงกัดกินแทะเล็มล้อรถที่ทำมาจากหนัง ฝูงสุนัขนั้นรุมกัดกินล้อรถทั้ง 4 ล้อของรถคันนั้นจนพังพินาศ แล้วพวกมันก็วิ่งหนีไป”

ความอดทนอดกลั้นต่อคำหยาบ คำส่อเสียด อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลาย เช่น ความทุกข์ ความไม่น่ายินดี ไม่น่าพอใจ ซึ่งเมื่อไม่อดกลั้นอยู่ อาสวะ และความเร่าร้อนบีบคั้นก็จะพึงเกิดขึ้น เมื่ออดกลั้นอยู่ อาสวะความเร่าร้อน และความบีบคั้นย่อมไม่มี กล่าวได้ว่า ขันติความอดทนอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง

Time index

[06:26] กุกกุรชาดก ว่าด้วย สุนัขที่ถูกฆ่า

[20:31] ขันติวาทิชาดก ว่าด้วย โทษที่ทำร้ายพระสมณะ

[33:40] กัณหทีปายน ว่าด้วย ความรักที่มีต่อบุตร

[01:00:10] ท้าวศรีโคตรตะบอง


อ่าน "อรรถกถา ขันติวาทิชาดก ว่าด้วย โทษที่ทำร้ายพระสมณะ"

อ่าน "อรรถกถา กุกกุรชาดก ว่าด้วย สุนัขที่ถูกฆ่า"

อ่าน "อรรถกถา มัณฑัพยชาดก ว่าด้วย ความรักที่มีต่อบุตร"