หนึ่งในฐานะห้าที่ใคร ๆ ไม่พึงได้ด้วยการอ้อนวอนขอร้อง เพราะเป็นธรรมดา “ความเจ็บป่วย” อาศัยโอกาสนี้ ทำจิตใจเราให้สูงขึ้นดีขึ้น ด้วย 3 ขั้นตอน ตั้งแต่ไม่ป่วยกาย อย่าให้ป่วยใจ แล้วถ้าป่วยน้อย ๆ ตั้งสติฝึกจิตให้มีกำลัง แยกแยะสุข-ทุกข์ กุศล-อกุศล กายอันหนึ่งใจอันหนึ่ง เหมือนชักดาบออกจากฝัก จนถึงป่วยหนัก..ธัมม์ 5 ประการที่เมื่อฝึกจนชำนาญ เหมือนนักรบซ้อมรบ จะผาสุกได้เมื่อความตายจ่ออยู่ตรงหน้า

เมื่อยึดถือกายนี้ไม่ได้ ก็ปล่อยวาง เรียกว่าเห็นทุกข์ตามความเป็นจริง เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง พิจารณาแบบนี้จะเป็นที่สบาย “ตายแต่เข้าถึงความไม่ตายได้”

Time Index

[02:46] ไต่ตามทาง | ป่วยกาย ไม่ป่วยใจ

[12:00] พุทธภาษิต | ทรงเป็นผู้สอนที่เลิศที่สุด

[15:45] ปรับตัวแปรฯ | ฉวยโอกาสจากความป่วย

[18:27] อุปมาเปรียบกับนักรบอาชีพ

[20:02] ที่ตั้งแห่งความเบาใจ เป็นผู้ที่อยู่ได้อย่างผาสุก

[28:27] แยกแยะ สุข-ทุกข์ กุศล-อกุศล

[33:25] แยกกาย แยกจิต

[45:51] บรรลุธัมม์ได้ขณะป่วยขั้นสุดท้าย

[51:39] อาวุธรบ 5 อย่าง


ฟัง “ไตรลักษณ์คือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่นิพพาน” ออกอากาศทาง FM94.5 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562