อย่างไรที่จะอยู่เป็นครอบครัวอย่างมีความสุข ทั้งสามีภรรยาที่ครองเรือนมาหลายสิบปี จะนิ่งหรือจะพูด ที่สำคัญต้องมีสติ มีเมตตา มีความดีได้ทำร่วมกันมา และจะไม่มีปัญหาระหว่างวัย พ่อแม่กับลูก พูดกันไม่รู้เรื่อง ซึ่งเมื่อฟังตอนนี้แล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในบริบทที่แตกต่าง

Generation gap ไม่ได้มีจริง แต่เป็นกิเลสของคนรุ่นหนึ่งที่มีอาสวะสั่งสมมาเป็นแบบหนึ่ง อีกรุ่นหนึ่งก็มีอาสวะสั่งสมมาอีกแบบหนึ่ง อาสวะเหมือนกัน แต่แตกต่างกัน สร้างกิเลส สร้างความทุกข์ให้เราเหมือนกัน แต่เราควรทำความเข้าใจกับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน จุดไหนที่ลงกันได้ เข้ากันได้ เอาปัจจุบันนี้ มันถึงจะไปกันได้

Time Index

[03:07] Q1: หลักธัมม์การอยู่ร่วมกัน

[14:47] ทิฏฐิที่ถูกต้องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวร

[19:29] กินติสูตร

[21:33] จะนิ่งหรือจะพูด

[36:14] Q2: ผู้ใหญ่ไม่ฟังเหตุผล

[45:20] ปิดช่องว่างระหว่างวัย

[49:37] สัตว์ทะเลนั้นมีมาก

[52:43] ทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน

[54:16] ว่าตามผู้อาวุโสกว่า และละความถูกใจไม่ถูกใจให้ได้


อ่าน “กินติสูตร”  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๖ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์