ขึ้นชื่อคำว่า "พร" เป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ปรารถนา เพื่อต้องการให้เกิดความสุข ความสมหวังด้วยประการทั้งปวงในชีวิต ดังนั้น เราจึงควรทำความเข้าใจในความหมายที่ลึกซึ้งของพรทั้งหมด 9 ประการ ซึ่งได้รวบรวมมาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระสูตรต่าง ๆ อันได้แก่ จักกวัตติสูตร จูฬกัมมวิภังคะสูตร และอิฏฐสูตร

Time Index

[00:31] เจริญภาวนา พิจารณาธาตุ 4 และแผ่เมตตา

[14:26] ฤทธิ์ 10 อย่างมีอะไรบ้าง

[45:28] องค์ประกอบของฤทธิ์ 4 อย่าง