“ถ้าจะให้คนทั้งโลกดีหรือเป็นไปตามที่เราต้องการ แล้วเราถึงจะค่อยมีความสุข นี่โง่สิ้นดี!!” หรือนึกจะให้คนอื่นเขาเสื่อม เราจะเจริญ คือ คิดจะให้เขาได้ไม่ดี เราจะได้ดี แต่เราต้องคิดเรื่องไม่ดีก่อน พอคิดเรื่องไม่ดี เรานั่นแหละเสื่อมเลย ความไม่ดีเกิดขึ้นที่เราทันที แล้วมันจะไปดีหรือ

รักษาความดีให้จิตใจตั้งอยู่ในกุศลธรรม ไม่ไหลไปตามกระแสของราคะ โทสะ โมหะ หรือตามกระแสข้อมูลข่าวสาร แต่มั่นคงเมื่อมีทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะถูกด่าหักหลังโกรธไม่พอใจ เราต้องมีกำลังใจสูง จึงจะสู้กิเลสในภายใน เริ่มจากมีสติรู้ตัว และห้าวิธีรับมือเมื่อเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจ

Time Index

[02:33] ไต่ตามทาง | การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

[14:30] เทวตาภาษิต | ให้ทานด้วยจิตเลื่อมใสพระสัมพุทธมีผลมาก

[16:28] ปรับตัวแปรฯ | 5 วิธีการรับมือเมื่อเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจ

[22:21] เปลี่ยนไปคิดเรื่องที่ทำให้สบายใจ

[29:11] ละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นทันที ด้วยการเห็นโทษของมัน

[48:27] อย่าคิดเรื่องที่ทำให้เกิดอกุศล แต่คิดเรื่องที่เป็นกุศล

[51:29] มองต่างมุมที่ให้กุศลธรรมเกิด

[56:59] อดทนอดกลั้น