“บุญเป็นชื่อของความสุข ความสุขมีตั้ง 9 ระดับ”

Q: เมื่อทำบุญแล้วรู้สึกเฉย ๆ

A: บุญเป็นชื่อของความสุข มีทั้งทาน ศีล ภาวนา ไต่ระดับความละเอียดขึ้นไปเหมือนในฌานสมาธิ บุญทำเพื่อปล่อยวางความยึดถือ ความรู้สึกเฉย ๆ นั่นคือ อุเบกขาเป็นจิตใจที่ปล่อยวางความสุขได้ เป็นภาวะเหนือบุญเหนือบาป ต้องแยกให้ออกจากการมีโมหะที่เกิดจากความตระหนี่ 

Q: ข้อคิดจากเรื่องท่านพระราธะมีอะไรบ้าง

A: มี 4 ข้อ คือ 1. ถูกทอดทิ้งจนมาอยู่วัด 2. ความกตัญญูของท่านพระสารีบุตร กตเวทีตอบแทนด้วยการบวชให้ 3. บวชแล้วเป็นผู้ว่าง่าย 4. มีปฏิภาน

“บอกสอนง่าย คือ เอื้อเฟื้อในการรับคำตักเตือน”

Q: พระพุทธเจ้ารักษาโรคระบาดอย่างไร ?

A: ใช้ธรรมะรักษาให้ใจมีปิติสุขใจที่สบายย่อมมีผลต่อกาย จะหายได้หรือไม่ก็โดยควรแก่ฐานะ โรคทางใจแก้ได้ด้วยมรรค 8 

Q: ศาสนาช่วยรักษาซึมเศร้าได้ไหม ?

A: ถ้าเป็นมานานจนก่อเป็นอาสวะจะแก้ได้ยาก แต่ถ้าเริ่มเป็นการฝึกจิตช่วยได้ เพราะเป็นโรคที่เกิดจากกิเลส มรรค 8 ช่วยได้ เบรกจิตได้ก็แก้ได้

Q: เมื่อทุกอาชีพก่อให้เกิดกิเลส ควรทำอย่างไร ?

A: ใน supply chain ล้วนมีการเบียดเบียน นี่คือ โทษของวัฏฏะ การค้าขายไม่ควรเป็นมิจฉาอาชีวะ ใช้เกณท์ดำเนินชีวิตด้วยมรรค 8 ที่ศีล เมื่อปฏิบัติไปจะลดการเบียนเบียนลง

Time index

[02:32] เมื่อทำบุญแล้วเฉย ๆ

[17:06] ข้อคิดจากพระราธะ

[29:29] รักษาโรคแบบพระพุทธเจ้า

[39:13] แก้ซึมเศร้าด้วยคำสอน

[47:25] อาชีพกับการเบียดเบียน

ฟัง "พระราธะภิกษุผู้ว่าง่ายสอนง่าย"