ช่องทางต่าง ๆ ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เปิดไว้ แล้วมีสิ่งมากระทบ ถ้าเราคล้อยเคลื่อนตามไป นั่นคือ เผลอสติ เราจึงต้องดึงกลับมาถอยกลับมา การที่ recall ดึง ถอย ให้จิตไม่คล้อยเคลื่อนตามไป ตรงที่ว่าดึงเอาไว้รั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้ผูกเอาไว้นึกให้มันได้นั้น นั่นคือ สติ สายเส้นนี้ คือ สติ

พอมีสติ มันจะมีราคะโทสะโมหะที่เบาบางลง จากความที่จิตมันไม่พุ่งมุ่งเกลือกกลั้วไปเต็มที่ ถูกรั้งเอาไว้ได้ ราคะโทสะโมหะเบาบางลง ๆ จนกระทั่งสติมีกำลังเต็มที่ รับรู้ก็รับรู้ไป นั่นคือ วิญญาณ แต่ไม่เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นในจิต

Time index

[02:27] เข้าใจทำ | ดึงสติ ด้วยสติ

[03:00] ปฏิบัติภาวนา | ด้วยอานาปานสติ

[12:09] ดึงสติ อุปมาดั่งการผูกสัตว์ 6 ชนิด

[25:44] ดึงสติ อุปมาดั่งการชมภาพยนตร์

[41:34] แม้จิตเองก็เป็นอนัตตา