“ฬาตัวหนึ่งเที่ยวเดินไปเดินมาอยู่ที่ริมคูในเมืองมิถิลา เด็กกลุ่มหนึ่งที่มีกำลังต่างช่วยกันผูกฬาตัวนั้นที่ปาก เพื่อไม่ให้ร้องได้ แล้วห่อด้วยเสื่อลำแพนป้องกันไม่ให้ใครเห็น เด็กกลุ่มนั้นก็แบกเจ้าฬาไป”

ปัญญาเป็นแสงสว่างอันประเสริฐ แม้แสงอาทิตย์ส่องสว่างในเวลากลางวัน แสงจันทร์นั้นสว่างในเวลากลางคืน หากแต่แสงสว่างแห่งปัญญาเป็นแสงสว่างที่ไม่มีวันดับหรือหรี่ลงได้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถนำไปใช้ได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน กล่าวได้ว่า แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

Time index

[07:32] หัวข้อว่า งู

[09:58] หัวข้อว่า ไก่

[12:25] หัวข้อว่า แก้วมณี

[15:42] หัวข้อว่า ให้โคตัวผู้ตกลูก

[18:35] หัวข้อว่า ข้าว

[22:50] หัวข้อว่า ชิงช้าห้อยด้วยเชือกทราย

[24:29] หัวข้อว่า สระน้ำ

[27:16] หัวข้อว่า อุทยาน

[30:26] ปัญหาฬา

[39:39] แก้วมณีในรังนกกาบนต้นตาล

[46:40] ปัญหากิ้งก่า

[50:58] สิริกับกาลกรรณี


อ่าน "อรรถกถา มโหสถชาดก ว่าด้วย พระมโหสถบัณฑิตทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี"