โรคซึมเศร้าและโรคเครียด เป็นอาการทางจิตซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเวลา และทุกสถานที่ โดยที่มีสาเหตุหลักมาจากนิวรณ์ 5 อันเป็นเงื่อนไขนั่นเอง อย่างไรก็ตาม เราสามารถเอาชนะโรคเหล่านี้ได้ด้วยการเจริญพละ 5 และอิทธิบาท 4

Time Index

[00:54] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4

[15:07] ข้อเสนอแนะที่ดี

[17:25] คำอธิบาย โจทก์

[19:01] คุณธัมม์ของผู้โจทก์ และผู้ถูกโจทก์

[19:50] คุณสมบัติ 5 อย่างของผู้โจทก์

[20:48] คุณสมบัติ 2 อย่างของผู้ถูกโจทก์

[21:15] คำอธิบาย ทั้ง 7 คุณสมบัติ