ถ้ามีไม้กายสิทธิ์ หรือ magic wand สามารถเสกให้กลับไปแก้ไขอดีต หรือไปอยู่ในอดีต ถ้ามีโอกาสคุณจะกลับไปทำอะไร จะกลับไปไหม และถ้ารู้อนาคตกำหนดอนาคตได้ จะกำหนดอย่างไร

ปลดล็อกจากอดีตจากอนาคต เพราะอดีตหรืออนาคตก็ตาม ความคิดนี้มันอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ คิดอยู่ในปัจจุบัน ๆ จึงเป็นทุกขณะ ๆ อยู่ในปัจจุบัน เพราะยึดถือจึงคิดอยู่เรื่อย ๆ เป็นออโตเมติก แต่อุบายที่ถ้าเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของง่อนแง่นของคลอนแคลนเป็นของไม่เที่ยง มีสติสัมปชัญญะมีปัญญา ‘เรียนรู้จากอดีต ทำปัจจุบันให้ดี อนาคตไม่คาดหวัง’ สั่งสมเรื่องดี ๆ ทางกายวาจาใจ เราจะเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือโลกได้

Time Index

[05:02] เห็นทางธรรม | ชนะกลัวด้วยศรัทธาต่อเนื่อง

[20:11] พุทธภาษิต | ลัทธิเดียรถีย์พ้นทุกข์ไม่ได้

[22:14] ปรับตัวแปรฯ | ถ้าย้อนอดีตได้ จะกลับไปทำอะไร

[26:21] นิทานเรื่อง "เฒ่าไซ่เสียม้า ดีหรือร้ายใครจะรู้"

[33:08] เข้าใจ ‘อดีต อนาคต’ เพื่อ ‘ปัจจุบัน’

[47:16] ละการผูกเวรการอาฆาต

[50:48] เตรียม ‘อนาคต’ ด้วยธรรมสี่

[56:57] ‘ปัจจุบัน’ ทำได้ทันที