เรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรได้เทศนาสั่งสอนไว้ในตอนนี้มี 4 พระสูตร

พระสูตรแรก ท่านพระสารีบุตรแสดงธรรมให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟัง ก่อนที่จะทำกาลกิริยา

แล้วไปเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิต

พระสูตรที่ 2 ว่าด้วยการจำแนกสัจจะ ที่ท่านพระสารีบุตรสามารถที่จะบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจ 4 ได้โดยพิสดาร

พระสูตรที่ 3 ว่าด้วยพระสารีบุตรถูกโจทย์โดยภิกษุรูปหนึ่งด้วยคำไม่จริง ประเด็นที่น่าสนใจ คือ การอุปมาอุปไมย 9 อย่าง เปรียบเทียบการวางจิตใจของเราเมื่อถูกโจทย์ด้วยคำไม่จริง

พระสูตรที่ 4 ว่าด้วยการจำแนกปฏิสัมภิทา 4 อย่าง

Time index

[02:57] อนาถปิณฑิโกวาทสูตร การให้โอวาทแก่อนาถบิณฑิกคหบดี

[21:10] สัจจวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกสัจจะ

[40:16] วุฏฐิสูตร พระสารีบุตรถูกโจทย์ 

[54:49] วิภัตติสูตร ว่าด้วยการจำแนกปฏิสัมภิทา 


อ่าน "อนาถปิณฑิโกวาทสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

อ่าน "สัจจวิภังคสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๖ [ฉบับมหาจุฬาฯ] มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

อ่าน "วุฏฐิสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "วิภัตติสูตร ว่าด้วยการจำแนกปฏิสัมภิทา"  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต