ข้อจำกัดของคฤหัสถ์ที่จะหลีกออกไปภาวนา บางทีมันยาก กิจการงานมาก พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ธรรมะไว้หลายข้อ เพื่อที่จะให้ผู้ครองเรือนอยู่ได้อย่างราบรื่นผาสุก

แต่ถ้าเราอยากมาก ความอยากนั้นจะทำให้เราทุกข์ทันที “คนดีก็ทุกข์ เพราะความดี อยากได้ดีมันจึงทุกข์ เพราะความดีที่ตัวเองอยาก” กิเลสชัด ๆ มันไม่ได้เอาเราแค่สองทาง กามตัณหาว่าหลุดแล้ว ไปเจอภวตัณหา อยากไปปฏิบัติธรรม พอบอกว่าไม่จำเป็น เจอความไม่รู้ กลายเป็นวิภวตัณหา…ไม่ต้องรอปลายปีจะไปวัด พรุ่งนี้จะใส่บาตร เย็นนี้จะสวดมนต์ แล้วใจจะเป็นสุข แต่ทำที่นี้ทำเดี๋ยวนี้ที่กายวาจาใจ ใส่มรรคแปดลงไป ความอยากจะลดลงอัตโนมัติ ความพอใจจะเต็มเปี่ยมขึ้นมาทันที

Time Index

[03:14] เห็นทางธรรม | นักกอล์ฟกับสติสัมปชัญญะ

[12:25] ชนะคนอื่นไม่เท่าชนะตัวเอง

[18:11] พุทธภาษิต | พวกเดียรถีย์เหมือนแสงหิ่งห้อย

[20:02] ปรับตัวแปรฯ | ฝึกรักษากายวาจาใจให้เป็นศีลอัตโนมัติ

[30:41] สำคัญที่มีธรรมะอยู่ตอนนี้

[32:32] ตัณหาอยู่ตรงไหน ความทุกข์อยู่ตรงนั้นทันที

[57:43] ทำบ้านทำกายทำใจ ให้เป็นที่ภาวนา