เป็นพระสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อธนัญชานิ ผู้ประพฤติมิชอบด้วยการเบียดบังพระราชา และเบียดเบียนประชาชน เมื่อท่านพระสารีบุตรทราบว่าธนัญชานิพราหมณ์เป็นผู้ประมาท ท่านได้ไปโปรดเตือนสติ และแสดงธรรมให้ฟังโดยยกธรรมขึ้นมาให้เห็นว่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุเงื่อนไขปัจจัยใดในการดำเนินชีวิตก็ตาม ผู้ประพฤติธรรม และประพฤติสม่ำเสมอย่อมประเสริฐกว่าผู้ประพฤติอธรรมและประพฤติไม่สม่ำเสมอ และในตอนจบธนัญชานิพราหมณ์ตายไป สถิตย์ในสวรรค์ชั้นพรหม

พระสูตรที่ 2 เป็นพระสูตรที่ท่านพระอานนท์ และสุสิมเทพบุตรกล่าวสรรเสริญท่านพระสารีบุตร

Time index

[03:48] ธนัญชานิสูตร

[05:34] ธนัญชานิพราหมณ์เป็นผู้ประมาท / ธนัญชานิพราหมณ์พบพระสารีบุตร

[10:01] ประพฤติอธรรม ด้วยเหตุแห่งมารดาบิดา ฯลฯ

[23:00] ประพฤติธรรม ด้วยเหตุแห่งมารดาบิดา ฯลฯ

[43:52] ทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหม

[48:15] สุสิมสูตร


อ่าน "ธนัญชานิสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่าน "สุสิมสูตรที่ ๙" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค