ธรรมอันเป็นกำลังในการปฏิบัติเพื่อประหารอกุศล พลังอันเป็นหลักมั่นคงในจิตแห่งการเจริญปัญญา พลังนั้นนั่นคือ "พละ" หลักธรรมสำหรับปรับสมดุลของจิต เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้พร้อม เพื่อนิพพาน

Time Index

[00:31] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[05:05] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4

[13:59] คำอธิบาย อิทธิบาท 4

[21:49] ปฏิปทาให้ถึง อิทธิบาท 4

[27:16] การเจริญอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 10 ข้อ