ทั้งนี้จะสามารถกำจัดวิจิกิจฉาทั้งหมดออกไปจากจิตได้ก็ต้องอาศัยธรรมสำหรับการละวิจิกิจฉาทั้ง 6 ประการ"

Time Index

[00:35] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญกายคตาสติ

[10:06] ธรรมของผู้อยู่ประจำวัด

[12:57] อาวาสิกธรรม

[16:45] รายละเอียดของ อาวาสิกธรรม โดยตามลำดับ


อ่าน "อาวาสิกธรรม 5 ธรรมของภิกษุผู้อยู่ประจำวัด" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

อ่าน "อาวาสิกธรรม 5 คุณสมบัติของเจ้าอาวาส หมวดที่ 2" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

อ่าน "อาวาสิกธรรม 5 คุณสมบัติของเจ้าอาวาส หมวดที่ 3" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

อ่าน "อาวาสิกธรรม 5 คุณสมบัติของเจ้าอาวาส หมวดที่ 4" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

อ่าน "อาวาสิกธรรม 5 คุณสมบัติของเจ้าอาวาส หมวดที่ 5" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

อ่าน "อาวาสิกธรรม 5 คุณสมบัติของเจ้าอาวาส หมวดที่ 6" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

อ่าน "อาวาสิกธรรม 5 คุณสมบัติของเจ้าอาวาส หมวดที่ 7" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)