“นายพรานคนนึง อยู่ ๆ มือเท้าของเขาก็เกิดหงิกงอขึ้นมา เขาไม่อาจเดิน และจับถืออะไรได้ พรานผู้นั้นได้แต่อาศัยดื่มกินน้ำในรอยเท้าโคประทังชีวิต ร่างกายของเขานั้นก็ผอมซูบ ผิวหนังค่อย ๆ แตกปริเป็นร่องริ้ว กลายเป็นสีดำคล้ำดูเหมือนเปรต เป็นเปรตทั้งที่ยังเป็นมนุษย์ เสวยทุกข์ใหญ่หลวง”

รูปที่รู้แจ้งด้วยจักษุ รสที่รู้แจ้งด้วยชิวหา เสียงที่รู้แจ้งด้วยโสต กลิ่นที่รู้แจ้งด้วยฆานะ โผฏฐัพพะที่รู้แจ้งด้วยกาย อันน่าปรารถนา น่ารัก น่าใคร่ น่าพอใจ ประกอบด้วยกามอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด

บุคคลผู้ถูกราคะเข้าครอบงำ ย่อมถลำลงสู่กระแสแห่งตัณหา เหมือนดั่งแมงมุมตกลงไปยังใยที่ตนถักไว้ บุคคลผู้มีปัญญาจึงทำลายเครื่องจองจำนี้ เพื่อละทุกข์ทั้งปวง

Time index

[06:05] อินทริยชาดก ว่าด้วย ดี 4 ชั้น

[21:10] ทุกข์เกิดในลำดับแห่งสุข สุขเกิดในลำดับแห่งทุกข์

[24:53] ดี 4 ชั้น

[37:53] นฬินิกาชาดก ว่าด้วย ราชธิดาทำลายตบะของดาบส

[51:16] ราชธิดาทำลายตบะของดาบส

[56:19] อลัมพุสาชาดก ว่าด้วย อิสิสิงคดาบสถูกทำลายตบะ


อ่าน "อรรถกถา อินทริยชาดก ว่าด้วย ดี 4 ชั้น"

อ่าน "อรรถกถา นฬินิกาชาดก ว่าด้วย ราชธิดาทำลายตบะของดาบส"

อ่าน "อรรถกถา อลัมพุสาชาดก ว่าด้วย อิสิสิงคดาบสถูกทำลายตบะ"