“สมถะ…เมื่ออบรมแล้ว จิตจะเจริญ จิตเมื่อเจริญแล้ว จะละราคะได้

วิปัสสนา…เมื่ออบรมแล้ว ปัญญาจะเจริญ ปัญญาเมื่อเจริญแล้ว จะละอวิชชาได้”

เพราะเกินกำลังของสติ ‘ความฟุ้งซ่านความง่วงซึม’ ถ้ามีสติเห็นแล้ว อย่ากังวลอย่าบังคับจิต แต่เห็นเป็นเครื่องหมายแล้วใช้ ‘สมถะวิปัสสนา’ ทำจิตให้สงบเป็นอารมณ์อันเดียว เห็นตามความเป็นจริงในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาของสิ่งต่าง ๆ ที่มากระทบ จะปรับสมดุลมาตรงกลางได้ วางได้ สามารถละอาสวะที่เป็นรากเหง้าของอวิชชาได้

Time index

[00:00] เริ่ม

[01:55] เข้าใจทำ "ธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชชา"

[02:19] เจริญอานาปานสติ และเมตตาภาวนา

[07:40] พิจารณาตามหลักสติปัฏฐาน

[13:01] ปัญหาของนักปฏิบัติ

[16:33] เครื่องมือชั้นยอด คือ สมถะ และวิปัสสนา

[20:00] สังเกต cue บ่งบอกว่าต้องปรับ

[29:38] วิธีแก้ง่วง ซึม ฟุ้งซ่าน

[54:33] บทสรุป