ผู้นำที่ไม่ใช่เป็นแค่เจ้านาย ลูกน้องที่ดีที่ไม่ใช่ประจบ แต่รู้จักปรับปรุงประสิทธิภาพการงานของตนเองด้วยอิทธิบาท 4 ที่ถ้าตั้งไว้ที่ความอยาก ต้องการเลื่อนขั้นต้องการเงินทอง แต่ถ้าไม่ได้ก็จะรู้สึก “หมดไฟ” เพราะตกกับดักของความอยาก ติดทั้งสองทาง

มีเป้าหมายไม่ซังกะตาย แก้ปัญหา Midlife crisis ที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาความสามารถของตน ทั้งเรื่องงานเรื่องเงิน อย่างไรที่จะได้มาและออกไปโดยธรรม เป็นบุญทั้งสองทาง และยิ่งถ้ามีปัญหาระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง ยิ่งต้องพูดคุย อยู่ด้วยกันสงเคราะห์กัน ลองฟังดูจะเข้าใจการแสวงหาความสำเร็จที่ถูกต้อง

Time Index

[00:47] ผู้นำองค์กร

[09:38] เจ้านายเมตตา

[17:26] พัฒนาศักยภาพในการทำงาน

[25:26] เมื่อหมดไฟในการทำงาน

[35:43] ปรับวิธีการทำงานของเจ้านายกับลูก

[44:04] ทรงไม่เห็นจุดจบการศึกษาศาสตร์ในทางโลก

[53:02] สละสุขภาพเพื่อหาเงิน สละเงินเพื่อได้สุขภาพกลับคืน