ม้าตัวนึงมีปากสองปาก เมื่อเจ้าม้าตัวนั้นต้องการจะกินหญ้าและอาหาร มันก็ใช้ทั้งสองปากของมันนั้น กินหญ้าและอาหารอย่างเต็มที่ ดูแล้วช่างน่าประหลาดจริงหนอ

ราคะ โทสะ โมหะ ไฟอันเร่าร้อนย่อมเผาบุคคลผู้อยู่ใต้อำนาจของมันให้รุ่มร้อนกระวนกระวาย ไฟทั้ง 3 กองนี้ ย่อมตามเผาผลาญบุคคลผู้ไม่รู้สึกว่าเป็นไฟ หากบุคคลผู้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ดำรงตนในศีลย่อมไม่ถูกไฟนั้นแผดเผา เหตุพราะศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น เป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย เป็นประมุขของธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้น ควรชำระศีลให้บริสุทธิ์

Time index

[02:58] เกริ่นนำในเรื่องของความฝัน

[05:56] มหาสุบินชาดก ว่าด้วยมหาสุบิน 16 ประการ

[14:25] เริ่มเนื้อหาความฝันโดยรายละเอียด

[50:29] นิทานธรรมบทเรื่อง บุรุษคนใดคนหนึ่ง (ทุ สะ นะ โส)


อ่าน "อรรถกถา มหาสุบินชาดก ว่าด้วย มหาสุบิน"

อ่าน "เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง [๔๕]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕

ฟัง "บุรุษคนใดคนหนึ่ง ทุสะนะโส"