ตอนจบของ series ในพระสูตรที่ว่าด้วยหมวดธรรม 10 ประการ ในตอนนี้เป็นหมวด ธรรม 9 ประการ และ หมวดธรรม 10 ประการ และเพิ่มเติมหมวดธรรม 6 ประการ ที่ขาดอยู่ (ตอนที่ 1) ในหมวดที่ 9 และ 10 นี้ มีข้อธรรมที่น่าสนใจ ให้ลองนำไปพิจารณา คือ ธรรมที่เป็นฝ่ายเจริญและฝ่ายเสื่อม ซึ่งว่าด้วยเหตุผูกอาฆาต และอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต ซึ่งในธรรมทั้งหมด 10 ประการนี้ หากเราพิจารณาตามหัวข้อที่ท่านได้ไล่เรียงมา ความแตกฉานในธรรมของเราจะมีมาก ด้วยการพิจารณาใคร่ครวญ แยกหมวดหมู่ให้สามารถนำไปใช้งาน สามารถนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะธรรมที่ควรละ ธรรมที่ควรทำให้เกิดขึ้น หรือธรรมที่มีอุปการะมาก ปฏิบัติตามแล้ว เราก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความเจริญ มีส่วนแห่งความรู้ยิ่ง รู้แจ้งเพิ่มขึ้นไป

Time index

[03:32] ธรรม 6 ประการ ที่ควรทำให้เกิด

[10:58] ธรรม 9 ประการ 

[12:46] ธรรม 9 ประการที่ควรเจริญ / องค์ความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ 

[19:16] ธรรม 9 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม / อาฆาตวัตถุ (เหตุผูกอาฆาต)

[21:12] ธรรม 9 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ / อุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต

[30:54] ธรรม 10 ประการ 

[37:04] ธรรม 10 ประการที่ควรเจริญ / กสิณายตนะ (บ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์)

[39:16] ธรรม 10 ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม / อกุศลกรรมบถ (ทางแห่งอกุศลกรรม) 

[39:55] ธรรม 10 ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ / กุศลกรรมบถ (ทางแห่งกุศลกรรม)


อ่าน "ทสุตตรสูตร ว่าด้วยธรรม ๑ ถึง ๑๐ ประการ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

ฟัง "ทสุตตรสูตร ตอนที่ 1"

ฟัง "ทสุตตรสูตร ตอนที่ 2"