Time Index

[00:3] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพุทธานุสสติ

[10:07] วิญญาณฐิติ และจิต

[10:39] วิญญาณฐิติ 7

[15:50] วิญญาณฐิติ 4

[22:34] สภาวะความเป็นจิต

[42:50] จิตน้อมไปด้วยการตริตรึก คิดนึก ใคร่ครวญ

[54:03] จิตหลุดพ้น