“…เปรียบเหมือนอายุสังขารสิ้นไปเร็ว ยิ่งกว่าความเร็วของบุรุษ ความเร็วของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ความเร็วของเทวดาที่ไปข้างหน้าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เหล่านั้น แม้ฉันใด เพราะเหตุนั้น พวกเธอทั้งหลาย พึงทำการศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจะเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท พวกเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล.”

พุทธพจน์นี้ไม่ยากเกินจะเข้าใจ เริ่มจากตั้งสติ เมื่อจิตเป็นสมาธิ “ให้เห็นตัวตนของเราด้วยปัญญาว่า ไม่ใช่ตัวตน เห็นด้วยปัญญาว่า ตัวตนไม่ใช่ตัวตนแล้ว จะมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีค่าควรที่จะยึดถือ จะปล่อยวางได้”

Time index

[01:25] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญสติ

[17:48] เข้าใจทำ “กระแสเกิดดับแห่งสังขาร”

[27:12] อายุสังขารสิ้นไป เร็วยิ่งกว่าความเร็วใด ๆ

[30:14] พิจารณาแล้ว น้อมเข้าสู่ตน

[43:59] กระแสเกิดดับ เพราะเป็นอนัตตา

[47:09] เห็นอวิชชา กำจัดอัตตา ด้วยกำลังสติและปัญญา

[56:03] หนทางดับกระแส