นกหัวขวานตัวนึง เข้าไปในปากของพระยาราชสีห์ แล้วมันก็จิกและจิก ที่ในปากของพระยาราชสีห์ตัวนั้น

การรู้คุณ และตอบแทนคุณ เป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี ผู้ไม่รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นได้กระทำแล้ว ผู้ที่ไม่ตอบแทนอุปการะคุณที่ผู้อื่นทำให้แล้ว ดั่งนกหัวขวาน ผู้เปี่ยมด้วยความกรุณาสงสารราชสีห์จึงรับคำช่วยเหลือ

“ความกตัญญูไม่มีในผู้ใด การคบหาผู้นั้น ก็ไร้ประโยชน์”

 

Time index

[02:11] พาเวรุชาดก ว่าด้วยพวกเดียรถีย์เสื่อมลาภสักการะ

[11:53] ชัมพุขาทกชาดก ว่าด้วยการสรรเสริญกันและกัน

[17:45] ชวสกุณชาดก ว่าด้วยผู้ไม่มีกตัญญูไม่ควรคบ

[26:27] มหาสุวราชชาดก ว่าด้วยสหายย่อมไม่ละทิ้งสหาย

[40:59] สกุณชาดก ว่าด้วยที่พึ่งให้โทษ

[48:31] สุกชาดก ว่าด้วยโทษของการไม่รู้ประมาณ

[56:53] สาลิเกทารชาดก ว่าด้วยนกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่


อ่าน "อรรถกถา พาเวรุชาดก ว่าด้วยพวกเดียรถีย์เสื่อมลาภสักการะ"

อ่าน "อรรถกถา ชัมพุขาทกชาดก ว่าด้วยการสรรเสริญกันและกัน"

อ่าน "อรรถกถา ชวสกุณชาดก ว่าด้วยผู้ไม่มีกตัญญูไม่ควรคบ"

อ่าน "อรรถกถา มหาสุวราชชาดก ว่าด้วยสหายย่อมไม่ละทิ้งสหาย"

อ่าน "สกุณชาดก ว่าด้วยที่พึ่งให้โทษ" อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก กุลาวกวรรค

อ่าน "อรรถกถา สุกชาดก ว่าด้วยโทษของการไม่รู้ประมาณ"

อ่าน "อรรถกถา สาลิเกทารชาดก ว่าด้วยนกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่"