ในขณะเดียวกันก็จะมีศัตรูที่จะมาขวางทางของศรัทธาเพื่อไม่ให้เกิดความมั่นใจได้อย่างเต็มที่ ซึ่งก็คือ วิจิกิจฉา 8 อย่างนั่นเอง

Time Index

[00:11] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[06:28] กัลยาณมิตร เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

[07:13] คำจำกัดความของ "กัลยาณมิตร"

[09:14] คุณสมบัติของกัลยาณมิตร

[11:31] เหตุที่ทำให้เป็นที่รัก เป็นที่พอใจ

[26:34] ปาปมิตร

[36:15] มิตรเทียม

[41:29] ดีเลวปะปน ควรเลือกคบแต่ส่วนที่ดี

[49:05] มิตรแท้


อ่าน "สขสูตรที่ ๒" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "กัลยาณมิตรธรรม 7" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

อ่าน "อัคคิ 3 หรือ อัคคิปาริจริยา" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)