นกยูงตัวนึงมีขนที่งดงามมาก แผงคอของมันแดงราวกับทับทิม ส่วนหางของมันนั้นสวยงามดั่งแก้วมณีประดับ มันกำลังรำแพนหางอยู่ท่ามกลางที่ประชุมของเหล่านกทั้งหลายอย่างงดงามอลังการเป็นอย่างยิ่ง

ความเกรงกลัวและละอายต่อบาปนั้น เป็นธรรมอันคุ้มครองเพื่อไม่ให้บุคคลกระทำความชั่ว มีความขาวสะอาด ทั้งกาย วาจา และจิตใจ

หากบุคคลขาดความเกรงกลัวและละอายต่อบาป ย่อมถูกชักจูง ชักชวนไปในหนทางที่ผิดได้โดยง่าย เหมือนดัง นกยูงทำลายหิริโอตตัปปะ แล้วรำแพนอยู่

Time index

[03:20] สกุณัคฆิชาดก ว่าด้วยเหยี่ยวนกเขา

[19:01] เกริ่นนำ 2 เรื่องราว เกี่ยวกับภิกษุผู้มีภัณฑะมาก 

[28:22] นัจจชาดก ว่าด้วยเหตุที่ยังไม่ให้ลูกสาว

[42:52] เทวธรรมชาดก ว่าด้วยธรรมของเทวดา


อ่าน "อรรถกถา สกุณัคฆิชาดก ว่าด้วยเหยี่ยวนกเขา"

อ่าน "นัจจชาดก ว่าด้วยเหตุที่ยังไม่ให้ลูกสาว" อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก กุลาวกวรรค

อ่าน "อรรถกถา เทวธรรมชาดก ว่าด้วยธรรมของเทวดา"