พระสูตรว่าด้วยธรรม 1 ถึง 10 ประการ ที่ท่านพระสารีบุตรแสดงแก่พระภิกษุ ขณะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปพัก ณ ฝั่งสระโบกขรณีชื่อ คัคครา ใกล้กรุงจัมปา ประกอบด้วยหมวดธรรมตั้งขึ้นเป็นหลัก 10 หมวด ที่มีองค์ธรรม 1 ประการ ถึง 10 ประการเข้าประกอบ เริ่มตั้งแต่ข้อ 1ธรรมที่มีอุปการะมาก จนถึงข้อ 10 ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง รวมธรรมทั้งหมดเกินกว่า 100 ข้อ เป็นความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งในการทำสังคายนา (ในที่นี้เป็น series มี 3 ตอน)

Time index

[01:00] ทสุตตรสูตร ตอนที่ 1

[03:15] ธรรม 1 ถึง 10 ประการ / ธรรม 1 ประการ

[07:52] ธรรม 2 ประการ

[12:00] ธรรม 3 ประการ

[17:29] ธรรม 4 ประการ

[23:45] ธรรม 5 ประการ

[44:33] ธรรม 6 ประการ


อ่าน "ทสุตตรสูตร ว่าด้วยธรรม ๑ ถึง ๑๐ ประการ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๓ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค