Time Index

[00:21] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[07:00] วัดความก้าวหน้าทางธรรม

[09:52] กามโภคี 10

[40:37] ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณา 10


อ่าน "กามโภคี 10  (ผู้บริโภคกาม, ผู้ครองเรือน, คฤหัสถ์)" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

อ่าน "ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณ์ 10 (ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ)" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)