ความรัก คือ อะไร เหตุอะไรที่ทำให้เราสุขหรือทุกข์ มันคือ ความยึดถือ! ตามแต่กิเลสที่พาไป ที่เขาว่า “มีรักเมื่อไหร่ ก็ทุกข์เมื่อนั้น รักตรงไหน เวลาจะทุกข์ ก็ตรงที่รักนั่นแหละ” อย่างนั้นต้องไม่รักและมีแต่ทุกข์หรือ?

“เข้าใจความรัก” ทั้งที่เป็นเรื่องกาม เป็นกามสุขที่เกิดทางอายตนะ และความรักที่พัฒนาให้สูงขึ้นประเสริฐกว่าได้ เข้าใจทั้งความรักตัวเองรักผู้อื่น ด้วยเงื่อนไขอะไรที่จะไม่ทำให้ราคะ คือ ความกำหนัดยินดีพอใจเพิ่มขึ้น ไม่ทำให้โมหะ คือ ความมืดเพิ่มขึ้น เข้าใจแล้ว จะอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นคู่ ก็มีความสุข ณ ปัจจุบันได้

Time Index

[02:45] เห็นทางธรรม | เปลี่ยนแปลงได้โดยธรรม

[21:45] พุทธภาษิต “ไม่มีขันธ์ใดเป็นนิจจัง”

[23:50] ปรับตัวแปรฯ | นิยามความรัก

[39:51] แบ่งความรักความพอใจความสุขเป็น 2 ส่วน

[45:11] รักด้วยพรหมวิหาร 4

[52:11] ความรักตัวเองคือความเข้าใจผิด เกิดจากโมหะ (อวิชชา)

[57:39] การมีชีวิตคู่ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมหรือไม่