เป็นตอนจบของพระสูตรนี้ มีเรื่องราวเพิ่มเติมของหมวดที่ 8 หมวดที่ 9 และหมวดที่ 10 ในหมวด 9 มีเนื้อหาที่สำคัญ คือ เรื่องของการละความผูกอาฆาต เรื่องการเข้าฌานสมาธิทั้ง 9 ขั้น ส่วนหมวดที่ 10 เรื่องธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า ที่ตัดละองค์ 5 มีธรรมเป็นที่พึ่งอีก 4 ด้าน และรวบรวมหัวข้อต่าง ๆ ได้ 10 ประการ

Time index

[02:36] สังคีติหมวด 8 ข้อ 6

[26:42] สังคีติหมวด 9

[43:59] สังคีติหมวด 10 


ฟัง "สังคีติสูตร ตอนที่ 1"

ฟัง "สังคีติสูตร ตอนที่ 2"

ฟัง "สังคีติสูตร ตอนที่ 3"

ฟัง "สังคีติสูตร ตอนที่ 4"

อ่าน "สังคีติสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค