Time Index

[00:31] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[07:33] การแลกที่คุ้มค่า

[09:08] วิบัติ 5 กับ สมบัติ 5

[33:32] โทษแห่งศีลวิบัติ กับ อานิสงส์แห่งศีลสมบัติ

[42:24] อบายมุข 6 กับ วัฒนมุข 6


ฟัง "สังคีติสูตร ตอนที่ 2"