การเพิ่มกำลังของปัญญาเพื่อต่อสู้กับกิเลสได้นั้น ก็ด้วยการปลูกศรัทธาให้เจริญงอกงาม ซึ่งประกอบด้วยศรัทธา 4 ประเภท

Time Index

[00:15] ปฎิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[08:45] จักรวรรดิวัตร 12

[11:48] อธิบายความหมาย

[14:40] จักรวรรดิวัตร 5 อ้างอิงตามจักกวัตติสูตร

[40:28] จักรวรรดิวัตร 12 อ้างอิงตามอรรถกถา

[43:41] นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง


อ่าน "จักกวัตติสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

อ่าน "ราชธรรม 10" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

อ่าน "จักรวรรดิวัตร 5, 12" พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)