สิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ได้ มันคือ กิเลส คือ ราคะโทสะโมหะ ไม่ว่าจะคนชาติไหน ถ้าเขามีกิเลสอยู่ในใจ เขาจะทุกข์ทันที

“กิเลสมันอบรมจิตเรามาเป็นแบบนี้ ฝึกสอนให้เราเป็นแบบนี้ เพราะกิเลสมันสอนเรา” ให้ตอบสนองกับสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจแบบนี้ จึงมีอุปนิสัยแบบนี้ มีความคิดแบบนี้ มีบุคลิกแบบนี้ ๆ แต่จิตเรา เราต้องฝึกได้สิ ฝึกได้ เลือกได้ ปรับเปลี่ยนได้

Time index

[01:43] เข้าใจทำ "กิเลสเกิดจากจิต"

[03:31] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[11:41] กิเลสทำให้เกิดทุกข์

[29:26] เพราะอาสวะที่แตกต่างกัน

[37:15] เพราะตัณหาเป็นตัวเชื่อม

[41:34] สร้างอนุสัยขึ้นอีก

[49:30] วิธีละกิเลส

[59:00] ต้องดับอวิชชา ด้วยวิชชา