กบตัวนึงอาศัยอยู่ในสระน้ำที่เหือดแห้ง เหล่านกกาต่างก็มารุมจิกกินเจ้ากบตัวนี้ด้วยความหิวโหย

นักปกครองที่ดีนั้น หมายถึง บุคคลที่ทรงธรรม และทำให้ประชาชนเกิดความสงบสุขด้วยธรรม ไม่ใช้อาชญา หรือศาสตราเข้าแย่งชิง เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครอง โดยพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ พึงชนะคนพูดเหลาะแหละด้วยคำสัตย์ ผู้ปกครองในลักษณะนี้ชื่อว่า “ธรรมราชา”

Time index

[03:37] ภัณฑุติณฑุกชาดก ว่าด้วยพระราชาทรงออกสดับฟังข่าวชาวเมือง 

[37:14] ราโชวาทชาดกที่ 1 ว่าด้วยวิธีชนะ


อ่าน "อรรถกถา ภัณฑุติณฑุกชาดก ว่าด้วย พระราชาทรงออกสดับฟังข่าวชาวเมือง"

อ่าน "อรรถกถา ราโชวาทชาดกที่ ๑ ว่าด้วย วิธีชนะ"

อ่าน "อรรถกถา สิคาลชาดก ว่าด้วย การทำโดยไม่พิจารณา"

อ่าน "อรรถกถา สิคาลชาดก ว่าด้วย ทำอุบายนอนตาย"

อ่าน "อรรถกถา สิคาลชาดก ว่าด้วย สุนัขเข้าอยู่ในท้องช้าง"