Time Index

[00:11] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพุทธานุสสติ

[04:36] ความรู้ยิ่งอันยอดเยี่ยมซึ่งหาที่เปรียบมิได้

[11:25] ความรู้ยิ่งในธรรมข้อที่ 1 - 4

[25:15] ความรู้ยิ่งในธรรมข้อที่ 5 - 8

[45:22] ความรู้ยิ่งในธรรมข้อที่ 9 - 12

[50:35] ความรู้ยิ่งในธรรมข้อที่ 13 - 16