ในทุกศาสตร์ทุกแง่ทุกมุมของชีวิต ควรจะต้องมีธัมมะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว ถ้าตรงไหนไม่มีธัมมะ อยู่ไม่เป็นสุขแน่ ธัมมะที่มีทุกที่ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกคนจะมองกันด้วยสายตาแห่งความรักใคร่กันเป็นอยู่

ไม่ใช่ว่าเครียดไม่ดี แต่อย่างไรที่จะไม่ซังกะตาย เป็นความเพียรความอยากที่สมดุล ฟังแง่มุมต่างๆ ทั้งเรื่องจริยธัมม์ของนักการเมือง พระกับการเมือง ยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ อากาศก็ร้อน แต่หัวไม่ร้อน กลับปลอดภัยด้วยศีลด้วยสติ ทำหน้าที่ของตนได้ครบถ้วน ที่ไม่ใช่แค่ว่าจะทำในวันปีใหม่ไทย วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ แต่ให้ตระหนักว่าข้อปฏิบัติอะไรในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราควรทำทุกวัน

Time Index

[00:45] ธรรมที่ช่วยบรรเทาความเครียด

[09:48] พระภิกษุกับการเมือง

[18:00] จริยธรรมของนักการเมือง

[26:29] สงกรานต์ปลอดภัย

[31:56] กำกับเรื่องของสุราในช่วงเทศกาล

[41:06] ธรรมะสำหรับวันสงกรานต์

[44:12] การสรงน้ำพระพุทธรูป