นักโทษประหารคนนึง ถือหม้อซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำมันงา เขาเดินประคองหม้อนั้นยิ่งกว่าชีวิต ด้วยหมายใจว่าน้ำมันงาในหม้อจงอย่าหกล้นแม้นเพียงหยดเดียว เพชรฆาตผู้เดินตามหลังนักโทษคนนี้ ตะโกนบอกกับเขาว่า "จะตัดคอให้ขาด จะตัดคอนั้นให้ขาด"

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พึงสำรวมอินทรีย์ คือ สำรวมตา สำรวมหู สำรวมจมูก สำรวมลิ้น สำรวมกาย สำรวมใจ ความสำรวม คือ ความระมัดระวังด้วยสติ ในทุกเวลา ประดุจดั่งนักโทษผู้สำรวมระวังในการถือหม้อน้ำมันอันล้นปริ่ม เพื่อให้รอดพ้นจากมรณภัย ทรงอุปมาเทียบเคียง “หม้อน้ำมันกับกายคตาสติ”

Time index

[03:49] เตลปัตตชาดก ว่าด้วยการรักษาจิต    

[17:47] ต้องเจริญกายคตาสติ


อ่าน "อรรถกถา เตลปัตตชาดก ว่าด้วย การรักษาจิต"