เรามาแก้ความทุกข์กันทำจิตให้มีกำลังให้มีอำนาจเพราะจิตที่ได้ฝึกแล้วจะมีประโยชน์มากเพราะจิตนั้นปกติข่มได้ยากจิตมีลักษณที่เบาคือประภัสสรจึงสามารถไปตามอารมณ์ต่างๆได้ง่ายมันจึงทุกข์

จิตของเราถ้าไม่สามารถสั่งได้สั่งให้คิดหรือสั่งให้ไม่คิดไม่ได้มันจึงเป็นปัญหากระบวนการที่จะฝึกจิตคือตั้งสติไว้โดยใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งของสติแต่สติไม่ใช่จิตและอย่าเข้าใจว่าลมหายใจ คือ สติ สติไม่ใช่ความคิดสติไม่ใช่ลมหายใจสติไม่ใช่อารมณ์

“สติ”เป็นคุณธรรมอันเอกอันเดียวเป็นสิ่งที่จะรักษาจิตของเราได้ฝึกให้จิตรู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์นี้คือทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์“ฝึกจิต”แล้วในลักษณะที่ว่าออกมาแล้วไม่ต้องฝึกอีกไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเหนือแล้วจบเลยไม่ยากเกินความสามารถเรามาฝึกกัน

Time index

[00:08]เข้าใจทำ|เรามา “ฝึกจิต” กัน

[03:46]ฝึกจิตที่เปรียบเหมือนวัวช้างหรือม้า

[10:38]ฝึกจิตเริ่มด้วยการตั้งสติ

[29:03]เพราะสติไม่ใช่จิต

[38:31]ฝึกจิตให้เห็นในอริยสัจสี่