Q: อะไรที่เข้ามานึกคิดปรุงแต่ง

A: คำตอบ คือ ไม่มี ที่เข้าใจว่าจิตเข้ามาปรุงแต่งนั้นเข้าใจผิด เพราะจิตก็ไม่มีตัวตนเป็นสภาพที่ลวงตา ควรทำความเข้าใจว่า สังขารการปรุงแต่งทั้งหมด คือ อวิชชา การเห็นความไม่เที่ยงจะทำให้อวิชชาละไปได้วิชชาเกิด เพราะไม่เข้าไปยึดถือ พอละความยึดถือได้ก็ดับเย็น 

Q: ทำไมต้องพ้นทุกข์ ในเมื่อพ้นแล้วก็ยังทำกิจที่เป็นทุกข์อยู่

A: ทุกข์ไม่ใช่ให้หนี แต่ทุกข์ต้องเข้าใจยอมรับ พอยอมรับได้ก็ขันธ์ 5 นั้นก็จะไม่มาเป็นทุกข์ ขันธ์ 5 ที่ไม่ประกอบด้วยอุปาทานจะไม่ทุกข์ กิจกรรมก็ยังทำอยู่แต่ไม่ติดพันมัวเมา เห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นอยู่ ทำแบบเหนือทุกข์

Q: ข้าวหมากถวายพระได้หรือไม่

A: ได้ ถ้ามีปัญหาสุขภาพแล้วพิจารณาเป็นยาก็ฉันได้ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อระงับเวทนา

Q: ทำดีลบล้างความชั่วได้หรือไม่

A: ได้ อยู่ที่ทำดีแบบไหนขนาดไหน 

Time index

[04:42] ผู้เข้าไปคิดนึกปรุงแต่งคือใคร

[35:05] ทำไมต้องพ้นทุกข์ เพราะพ้นแล้วก็ยังทำกิจอยู่

[41:00] ข้าวหมากกับพระ

[47:26] ทำดีล้างชั่ว