เป็นเรื่องราวของการทำสังคยานาครั้งแรกต่อหน้าพระพุทธเจ้า โดยท่านพระสารีบุตร ซึ่งเป็นต้นแบบของการทำสังคยานาพระธรรมวินัยในสมัยต่อมา ที่ท่านได้รวบรวมธรรมหลายหมวดไว้ด้วยกัน เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดี ประกาศไว้ดี เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ จึงเป็นหน้าที่ของภิกษุทั้งหลายจะพร้อมกันเอามากล่าวทบทวน ประกาศสวดขึ้นพร้อมกัน เพื่อให้พรหมจรรย์ตั้งอยู่ได้นาน และเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกสืบไป

ตอนนี้เป็นตอนที่ 1เป็นเนื้อหาตั้งแต่ต้นถึงหมวดที่ 4 และสามารถติดตามรับฟังเนื้อหาพระสูตรที่เหลือตอนต่อไปใน episode ต่อ ๆ ไป

Time index

[02:43] สังคีติสูตร ว่าด้วยการสังคายนา / ท้องพระโรงหลังใหม่ชื่ออุพภตกะ

[09:46] เรื่องนิครนถ์แตกกัน  

[13:54] สังคีติหมวด 1

[16:46] สังคีติหมวด 2

[24:59] สังคีติหมวด 3

[46:52] สังคีติ หมวด 4 (สติปัฏฐาน 4 / สัมมัปปธาน 4 / อิทธิบาท 4 / ฌาน 4 อย่าง / สมาธิภาวนา 4 ประการ / อัปปมัญญา 4)


อ่าน "สังคีติสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค