Time Index

[00:24] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญพรหมวิหารสี่

[11:32] บารมี 10 ประการ

[11:42] นัยยะแห่ง "บารมี"

[14:55] รายละเอียดของบารมี 10 โดยลำดับ

[50:25] บารมี 30 ทัศ ในการบรรลุธรรม

[54:47] สร้างบารมี 10 ให้เต็มได้ด้วยมรรคแปด