มดแดงตัวหนึ่ง หากินอยู่ในท้องพระโรงของพระราชา เมื่อพระราชาทำน้ำผึ้งหรือน้ำอ้อยหยดลงยังพื้นของท้องพระโรง เจ้ามดแดงตัวน้อยร้องตะโกนขึ้นมาทันทีว่า ถาดน้ำผึ้งของหลวงที่ท้องพระโรงแตกแล้ว ให้พวกเราจงรีบมากินน้ำผึ้งนั้นเถิด

ปัญญานั้นเป็นมงคลอันประเสริฐแก่ชีวิต บุคคลผู้ไร้ปัญญาแม้มียศอันสูงแล้ว ย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ย่อมปฏิบัติเพื่อการเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น ดังพระราชาผู้ได้รับมนต์แห่งสรรพรุตชนนะ

Time index

[03:30] ขุรปุตตชาดก ว่าด้วยทำตนให้ไร้ประโยชน์

[38:47] ฉวชาดก ว่าด้วยการนั่งที่ไม่สมควร

[53:04] อัมพชาดก ว่าด้วยหญิงขโมยมะม่วง


อ่าน "อรรถกถา ขุรปุตตชาดก ว่าด้วย ทำตนให้ไร้ประโยชน์"

อ่าน "อรรถกถา ฉวชาดก ว่าด้วย การนั่งที่ไม่สมควร"

อ่าน "อรรถกถา อัมพชาดก ว่าด้วย หญิงขโมยมะม่วง"