พระสูตรว่าด้วยการบันลือสีหนาถของพระสารีบุตร ที่ท่านพระสารีบุตร ประกาศสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าที่มีมากมายมหาศาล และแจกแจงธรรมบรรยายไว้ในนัยยะต่าง ๆ ว่าทรงแสดงธรรมเป็นสวาขาตะธรรม เรื่องการบัญญัติบุคคล เรื่องคำสอน ปฏิปทา ฌาณสมาธิ และปัญญา คำสอนต่าง ๆ มีรายละเอียดน่าอัศจรรย์ ลึกซึ้ง ไม่มีสมณะ หรือพราหมณ์อื่นที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางพระสัมโพธิญาณฯ

Time index

[03:15] การบันลือสีหนาทของพระสารีบุตร  

[11:20] เทศนา เรื่องกุศลธรรม / เรื่องการบัญญัติอายตนะ / เรื่องการก้าวลงสู่ครรภ์

[15:49] เทศนา เรื่องอาเทสนาปาฏิหาริย์ / เรื่องทัสสนสมาบัติ / เรื่องปุคคลบัญญัติ

[25:49] เทศนา เรื่องปธาน / เรื่องปฏิปทา / เรื่องมารยาทการพูด / เรื่องวิธีสั่งสอน

[33:27] เทศนา เรื่องความหยั่งรู้การหลุดพ้นของบุคคลอื่น / เรื่องสัสสตวาทะ

[38:40] เทศนา เรื่องความหยั่งรู้ที่ทำให้ระลึกชาติได้ / เรื่องความหยั่งรู้การจุติ และการอุบัติ

[48:47] เทศนา เรื่องการแสดงฤทธิ์ / วิธีตอบคำถาม


อ่าน "สัมปสาทนียสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค