- ขุททก. จูฬ. ๓๐ / ๒๘๙ / ๑๑๑.

Time Index

[00:23] ปฏิบัติภาวนา ด้วยการเจริญอานาปานสติ

[05:00] ซึมเศร้าจิตเฉา เพราะพ่ายนิวรณ์ 5

[06:36] ตัวการสำคัญของโรคซึมเศร้า และโรคเครียด

[24:22] กระบวนการทำงานของนิวรณ์ 5

[47:57] วิธีเอาชนะนิวรณ์ 5